Navazující magisterské studium Německý jazyk a Učitelství němčiny pro střední školy

Navazující magisterské studium Německý jazyk
(prezenční i kombinovaná forma)

Během navazujícího magisterského studia se mohou studenti pod odborným vedením věnovat především jazykovědné analýze textu a kontrastivní jazykovědě, konkrétně srovnání německého a českého jazykového systému. Před několika lety založená „Opavská škola jazykovědné textové analýzy“ zkoumá texty ve všech jazykových rovinách.

Studenti, kteří se zajímají o literaturu, mohou spolupracovat na badatelském záměru v oblasti literární vědy, kterým je především dokumentace a analýza děl německo-jazyčné krásné literatury, v nichž se odráží složitý vývoj česko-německého sousedství. V centru pozornosti přitom stojí nejen autoři, kteří k českým zemím, jejich dějinám a kultuře mají nebo měli osobní vztah, ale také, a to především, autoři, kteří ve svém literárním díle tyto dějiny a kulturu tematizují.

 

Navazující magisterské studium Učitelství němčiny pro střední školy
(kombinovaná forma)

Ústav cizích jazyků nabízí také zcela ojedinělý studijní obor/program: navazující jednooborové studium učitelství němčiny v kombinované formě. Pro budoucí učitele je připravena celá řada zajímavých seminářů a interaktivních studijních materiálů. Výzkum v oblasti didaktiky se týká osobnosti učitele a otázky volby němčiny jako cizího jazyka na všech typech škol s výukou cizích jazyků, ale také moderních výukových metod v hodinách němčiny.

Kombinovaná forma studia je velmi oblíbeným oborem díky praktickému zaměření studia a formě, která spočívá v kombinaci kontaktní výuky a samostudia.