Na Oddělení germanistiky aktivně působí tzv. „Opavská škola jazykovědné textové analýzy“ – „Troppauer Schule der sprachwissenschaftlichen Textanalyse (TSST)“. Její členové se zabývají analýzou textu ve všech jazykových rovinách. Metodou výzkumu je zpracování korpusových dat. O aktivitě TSST svědčí celá řada publikačních výstupů v odborných recenzovaných časopisech a sbornících, stejně jako účast na mezinárodních konferencích a workshopech.

Oddělení germanistiky se také věnuje kontrastivní jazykovědě, konkrétně srovnání německého a českého jazykového systému. Aktuální témata jsou zkoumána z pohledu konstrukční gramatiky. Kontrastivní pohled je oblíben také u studentů, o čemž svědčí celá řada obhájených diplomových prací. Studenti mají možnost pracovat s německo-českým paralelním korpusem (tzv. DeuCze-Korpus), který je vytvářen na ÚCJ ve spolupráci s německými kolegy univerzity ve Würzburku. Tento korpusově lingvistický přístup umožňuje pracovat s autentickým textovým materiálem a zároveň umožňuje získání jazykových dat pro srovnávací studie různého typu. V budoucnosti se počítá s rozšířením korpusu o další beletristická díla českých a německých autorů.

Výzkum v oblasti didaktiky se týká osobnosti učitele a otázky volby němčiny jako cizího jazyka na všech typech škol s výukou cizích jazyků. Metodicky se pracoviště zaměřuje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, pořádá semináře a workshopy, na kterých se účastníci seznámí s novými trendy ve výuce cizích jazyků, s novými výukovými materiály na českém trhu a na kterých si mohou vyměňovat cenné zkušenosti a diskutovat o aktuálních otázkách ve výuce němčiny. Vyučující opavské germanistiky jsou členy autorských týmů několika titulů učebnic němčiny pro český trh německého nakladatelství Hueber.

Badatelským záměrem v oblasti literární vědy je především dokumentace a analýza obrazu českých zemí, jejich dějin a jejich obyvatel v německo-jazyčné krásné literatuře i s jeho proměnami v souvislosti s politicko-kulturně-ideologickým vývojem středoevropského regionu a s vývojem česko-německých vztahů. Zvláštní pozornosti se přitom těší osobnosti, které jsou Čechům a Němcům společné. Osobnosti, které výrazně zasáhly do českých i německých dějin a které poskytly inspiraci nejen českým, ale i německým básníkům a romanopiscům. Z hlediska časového vymezení se zde hlavnímu zájmu nutně těší díla 19. a 20. století, která byla nejvíce poznamenána vznikem moderního nacionalismu a převratnými změnami (nejen) ve střední Evropě.