Zahraniční spolupráce

             Výsledek obrázku pro universität paderborn         Výsledek obrázku pro Institut für Deutsche Sprache, Mannheim       Výsledek obrázku pro Johannes Kepler Universität Linz

V oblasti zahraniční vědecké spolupráce pracoviště udržuje kontakt s následujícími institucemi: Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Würzburg (SRN), Universität Paderborn (SRN), Institut für Deutsche Sprache, Mannheim (SRN), Johannes Keppler Universität Linz, Linz (Rakousko).

Velice úzce spolupracuje s univerzitou ve Würzburgu:

  • Slezská univerzita v Opavě a Julius-Maximilians-Universität in Würzburg uzavřeli v r. 2007 smlouvu o uskutečňování doktorského studia v režimu „Cotutelle“ (Abkommen über eine gemeinsame Dissertationsbetreuung – Cotutelle-Verfahren „DR.PHIL.“). Dvakrát ročně přijíždějí na pracoviště kolegové z Würburgu a vedou semináře pro studenty doktorského studia, popř. přednášky pro všechny studenty germanistiky.
  • K rozvoji intenzivní spolupráce došlo také díky projektu ‚Germanistische Institutspartnerschaften‘ (GIP), v rámci kterého obě partnerská pracoviště spolupracovala v letech 2010 – 2015.
  • Od roku 2011 obě pracoviště spolupracují v  projektu ‚Ostpartnerschaften Opava-Würzburg-Samara-Baku-Sarajevo‘ (Projekt-ID: 57096003) – Partnerem jsou univerzity Würzburg, Baku, Samara, Sarajevo, jehož trvání bylo úspěšně prodlouženo do r. 2020.
  • Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D., Ph.D. a Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. pravidelně přednášejí a vedou semináře na partnerské univerzitě ve Würzburgu.
  • Obě pracoviště dlouhodobě spolupracují v oblasti korpusové lingvistiky. K výzkumným účelům byl na ÚCJ ve spolupráci s kolegy z partnerské univerzity ve Würzburgu vytvořen německo-českého paralelního korpus (tzv. DeuCze-Korpus), který umožňuje pracovat s autentickým textovým materiálem a zároveň umožňuje získání jazykových dat pro srovnávací studie různého typu.
  • Oddělení germanistiky se ve spolupráci s německými partnery stalo opakovaně organizátorem významných mezinárodních konferencí. V posledních pěti letech to byla mezinárodní germanistická konference ‚Zentrum und Peripherie‘ v roce 2016 v Opavě, které se zúčastnilo bezmála 90 přednášejících z 9 zemí. Akademičtí zaměstnanci se pravidelně účastní mezinárodních konferencí v ČR i v zahraničí, kde prezentují aktuální výsledky svého výzkumu.

 

Ve spolupráci s Německým ministerstvem vnitra je pracovištěm germanistiky organizován projekt „Deutsch ist super“ – motivační akce pro žáky a učitele základních a středních škol MSK. Ve solupráci s Východopruským zemským muzeem v Lüneburgu (Ostpreußisches Landesmuseum Lüneburg) byla doc. Martinem Maurachem zorganizována Studijní poznávací cesta: „Studienreise durch Ostpreußen (Masuren)“ (20. 8. – 25. 8. 2016). Pracoviště dlouhodobě spolupracuje s Goethe-Institutem v Praze.

Studium v zahraničí

Erasmus+

Během studia jsou studentům i akademickým pracovníkům umožňovány zahraniční pobyty na partnerských univerzitách v rámci programu Erasmus+, a to v Německu (Würzburg, Aachen, Potsdam, Padeborn), Rakousku (Graz, Linz), Polsku (Opole, Nysa).

 

Studienbörse Germanistik

Mají možnost se ucházet o stipendia v rámci Studienbörse Germanistik na partnerské univerzitě ve Würzburgu.

 

DAAD

Oddělení germanistiky zajišťuje poradenství o možnostech získávání nejrůznějších typů stipendií, ať už v rámci Erasmus+ a ‚Studienbörse Germanistik‘, tak stipendií poskytovaných DAAD, Ministerstvem školství a různými organizacemi.