Zentrum und Peripherie

(Opava, 25. 5. – 27. 5. 2016)

Mezinárodní vědecká konference Zentrum und Peripherie se pod záštitou Svazu germanistů České republiky a Slezské univerzity v Opavě konala ve dnech 25. 5. – 27. 5. 2016. Stala se místem výměny odborných zkušeností, ale také navazování nových kontaktů nejen s tuzemskými, ale také zahraničními pracovišti, místem upevňování stávající spolupráce se zahraničními partnerskými univerzitami a místem, kde dochází k rozšíření evropského kulturního prostoru.

Konference se zúčastnilo 99 odborníků a hostů z 8 zemí: kromě České republiky bylo zastoupeno Německo, Rakousko, Španělsko, Itálie, Polsko, Slovensko a Turecko.

Výstupem z konference jsou tři sborníky:

  • Janíková, Věra / Nálepová, Jana (ed.). Zentrum und Peripherie. Aus fremdsprachen-didatischer Sicht. Opava, Slezská univerzita v Opavě, 2017, ISBN 978-80-7510-251-5.
  • Kotůlková, Veronika / Rykalová, Gabriela (ed.). Zentrum und Peripherie. Aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Opava, 2017. ISBN 978-80-7510-248-5.
  • Maurach, Martin / Urbanec, Miroslav (ed.). Zentrum und Peripherie. Aus literaturwissenschaftlicher Sicht. Hrsg. zus. m. Miroslav Urbanec. Opava, Slezská univerzita v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-262-1.

 

Korpuslinguistik deutsch-tschechisch kontrastiv II

(Sambachshof/Würzburg, 25. 10. – 27. 10. 2011) 

Konferenci Korpuslinguistik deutsch-tschechisch kontrastiv II uspořádali v německém Sambachshofu a na partnerské univerzitě ve Würzburku Priv.-Doz. PhDr. Iva Kratochvílová (Slezská univerzita v Opavě) a Prof. dr. dr. h.c. Norbert Richard Wolf (Julius-Maximilians-Universität Würzburg). Jednalo se v pořadí již o druhou takto koncipovanou mezinárodní konferenci obou pracovišť zaměřenou na problematiku lingvistického výzkumu přirozeného jazyka na bázi korpusových dat.

V průběhu přednášek či jednání v odborných sekcích vystoupili a diskutovali přední představitelé české a německé lingvistiky, mezi nimi také členové prestižní germanistické instituce  IDS Mannheim (Institut für deutsche Sprache),  členové výzkumných korpusových týmů, dále ředitelka redakce německého slovníku Wahrig-Wörterbuch paní Dr. Sabine Krome, Prof. Dr. Hans Wellmann editor známé slovníkové řady Langenscheidt, z  partnerského pracoviště na Julius-Maximilians-Universität ve Würzburgu současný vedoucí Institutu pro německou jazykovědu Prof. Dr. Wolf Peter Klein a jeho tým.

Výsledky odborných diskuzí představuje odborná monografie:

  • Kratochvílová, Iva / Wolf, Norbert R.: Grundlagen einer sprachwissenschaftlichen Quellenkunde. Tübingen: Gunter Narr 2013, S. 185-198.

 

Perspektiven der Textanalyse

(Opava, 17. 2. – 19. 2. 2011)

V roce 2011 zorganizoval tým opavských germanistů mezinárodní germanistickou konferenci Perspektiven der Textanalyse, která byla věnována diskusi o různých přístupech k textové analýze. Germanistické konference se zúčastnilo 35 účastníků. Na jednání bylo zastoupeno celkem 6 českých univerzit a také Julius-Maximilians-Universität Würzburg a Universität Augsburg. Jako plenární řečníci na konferenci vystoupili Prof. Dr. Wolfgang Peter Klein (Würzburg) a Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Norbert Richard Wolf (Würzburg). Lingvisté, literáti a didaktikové po dva dny diskutovali společně, aniž by byli rozděleni do sekcí podle oborů, jak to na obdobných konferencích bývá zvykem. Tato konfrontace různých pohledů na text jako základní jednotku jazyka vedla k řadě nových poznatků, které se staly základem odborné monografie:

  • Kotůlková, V. / Rykalová G. (Hg.): Perspektiven der Textanalyse. Stauffenburg Verlag 2012. 350 S. ISBN: 978-3-86057-107-1.

 

Korpuslinguistik Deutsch-Tschechisch kontrastiv (Sambachshof/Würzburg, 6. 10. – 8. 10. 2009) Mezinárodní konferenci, která se konala v německém Sambachshofu a ve Würzburgu iniciovali a pod názvem Korpuslinguistik deutsch-tschechisch kontrastiv uspořádali Priv.-Doz. PhDr. Iva Kratochvílová a Prof. dr. dr. h.c. Norbert Richard Wolf, oba působící v Opavě i ve Würzburku. Konference se zaměřila na problematiku lingvistického výzkumu přirozeného jazyka na bázi korpusových dat. Výsledky odborných diskuzí představuje odborná monografie:

  • Kratochvílová, I. / Wolf, N. (Hg.): Kompendium Korpuslinguistik. Heidelberg, 2010. ISBN 978-3-8253-5793.

 

Joseph von Eichendorff – Aspekte seines Werks und seiner Rezeption

(Opava, 14. 9. 2007)

9. 2007 uspořádalo Oddělení germanistiky Ústavu cizích jazyků jednodenní mezinárodní literárněvědnou konferenci u příležitosti 150. výročí úmrtí Josepha von Eichendorffa. Na konferenci vystoupili odborníci z partnerských pracovišť z Brna, Olomouce (ČR), Wroclawi, Nysy (Polsko), Würzburku (Německo) a Vídně (Rakousko). Konferenci doprovázely také oslavy desátého výročí vzniku Německé knihovny, založené Obecně prospěšnou nadací Hermanna Niermanna (Herrmann-Niermann-Stiftung), sídlící v německém Düsseldorfu.

Výsledky odborných diskuzí představuje odborná monografie:

  • Werner, Klaus (ed.): Joseph von Eichendorff – Aspekte seines Werks und seiner Rezeption. Beiträge einer wissenschaftlichen Tagung. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2008. ISBN 978-80-7248-500-0.

 

Sprache: Deutsch

(Opava/Sambachshof 5. 10. – 11. 10. 2007)

Konference, kterou organizovalo Oddělení germanistiky Ústavu cizích jazyků pod záštitou Svazu germanistů České republiky a s velkorysou finanční podporou Obecně prospěšné nadace Hermanna-Niermanna (Düsseldorf/Německo), se konala u příležitosti 10. Výroční založení Německé knihovny při Slezské univerzitě v Opavě. Účastníci mezinárodně zastoupené konference jednali ve vzdělávacím středisku v Sambachshofu (Německo).

Výsledky odborných diskuzí představuje odborná monografie:

  • Kratochvílová, Iva / Nálepová, Jana (ed.): Sprache: Deutsch. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2008. ISBN 978-80-7248-463-8.